RMIS मा कार्यालय कोड बनाउने सम्वन्धी संशोधित पत्र

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम RMIS मा कार्यालय कोड बनाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।