विवरण रुजु तथा चेक सटही सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम भुक्तानी आदेश बमोजिमको विवरण रुजु गर्ने तथा समयमै चेक सटही गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

समपुरक अनुदान सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरुको संचित कोष खातामा समपुरक अनुदानको रकम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको छ । तलको लिङ्कमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्नुहोला ।

https://ptco.p5.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a4%e0%a4%b9%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5/