आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई अनुदान हस्तान्तरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन

श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरु सबै

आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

मार्गदर्शनका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://ptco.p5.gov.np/download/%e0%a4%86-%e0%a4%ac-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ac%e0%a5%a4%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/

रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तह सबै, रुपन्देही जिल्ला मात्र, प्रदेश नं‍. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता दाखिला गर्नुहुन अनुरोध छ ।

रुपन्देही वाहेक अन्य जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तह सबै, रुपन्देही बाहेक प्रदेश नं‍. ५ का बाँकी ११ जिल्ला

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता दाखिला गर्नुहुन अनुरोध छ ।