RMIS मा कार्यालय कोड तथा अनुदान दाखिला सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं‌. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम RMIS मा कार्यालय कोड बनाइ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाइ प्रदान गरिएको खर्च नभइ फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता दाखिला गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

विवरण रुजु तथा चेक सटही सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम भुक्तानी आदेश बमोजिमको विवरण रुजु गर्ने तथा समयमै चेक सटही गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

समपुरक अनुदान सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरुको संचित कोष खातामा समपुरक अनुदानको रकम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।