आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै,
प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.व.२०७६।०७७ को सशर्त अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व.२०७६।०७७ को सशर्त अनुदान निकासाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.व.२०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,

नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र दाङ ।

 

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको

संलग्न विवरण अनुसारको गत आ.व. २०७५।०७६ मा संकलन भई बाँडफाँड हुन वांकी रहेको राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

समपुरक तथा विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएअनुसार आ.ब. २०७६।०७७ को समपुरक तथा विशेष अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएअनुसार समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

 

जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी परिपत्र

श्री प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका आयोग, सचिवालय, मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु सबै

संलग्न परिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ ।