चौथो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम अनुदान निकासाको ब्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाइएको सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु सबै

प्रदेश नं. ५

आ.ब.२०७६।०७७ को चैत्र मसान्तसम्म संकलन भएको सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी संलग्न विवरण अनुसारको रकम सम्वन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा गर्न पठाइ सकिएकोले सो अनुसार रकम जम्मा भए नभएको यकिन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

 

स्थानीय तहको ग.१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम विवरण उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहात रकम निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री जिल्ला समन्वय समिति, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तह, सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरण अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहात रकम निकासा गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिएको

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको चैत्र महिनाको पारिश्रमिकबाट प्रदेश नं. ५ को कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता नं. ३१२०५०३०००३०१ मा निम्नानुसार रकम जम्मा गरिएको छ ।

बजेट रोक्का गर्ने सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै

संलग्न पत्र तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं. ११२१ मिति २०७६।१२।२४ को पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५  अन्तर्गतका सम्पुर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरुको  उल्लेखित खर्च शिर्षकमा रहेको बजेट रोक्का राख्ने तथा राख्न लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ  ।

 

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्वन्धमा

श्री प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका सम्पुर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरु सबै

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ  ।

समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण

श्री स्थानीय तहहरु सबै, रुपन्देही जिल्ला

समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण संलग्न छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय,

नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पुर्व, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया ।

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहहरुलाई आ.व. २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा गर्नुहुन अनुरोध  छ ।