स्थानीय तहको ग.१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम विवरण उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहात रकम निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री जिल्ला समन्वय समिति, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तह, सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरण अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहात रकम निकासा गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिएको

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको चैत्र महिनाको पारिश्रमिकबाट प्रदेश नं. ५ को कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता नं. ३१२०५०३०००३०१ मा निम्नानुसार रकम जम्मा गरिएको छ ।

बजेट रोक्का गर्ने सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै

संलग्न पत्र तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं. ११२१ मिति २०७६।१२।२४ को पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५  अन्तर्गतका सम्पुर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरुको  उल्लेखित खर्च शिर्षकमा रहेको बजेट रोक्का राख्ने तथा राख्न लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ  ।

 

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्वन्धमा

श्री प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका सम्पुर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरु सबै

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ  ।

समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण

श्री स्थानीय तहहरु सबै, रुपन्देही जिल्ला

समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण संलग्न छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय,

नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पुर्व, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया ।

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहहरुलाई आ.व. २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा गर्नुहुन अनुरोध  छ ।

 

आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै,
प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।