वित्तिय विवरण तथा प्रतिवदेन सम्वन्धमा

श्री मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को सम्पुर्ण वित्तिय विवरण तथा प्रतिवेदनहरु म.ले.प. फारामहरु २०७६ अनुसार नयाँ ढाँचामा बनाउनुहुन अनुरोध छ । सो नयाँ म.ले.प. फारामहरु यस कार्यालयको website www.ptco.p5.gov.np को डाउनलोड मेनुमा Excel format मा उपलब्ध भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्रदेश नं. ५, बुटवल

खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा

श्री सबै प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय तथा कार्यालयहरु

रुपन्देही

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.ब. २०७७/७८ को लागि धरौटी खाता र विविध खाताको खाता नम्बर परिवर्तन भएकोले सोहि अनुसार खातामा रकम जम्मा गर्नुहुन र २०७६/०७७ को विनियोजन तर्फ पेश्की फर्छ्यौट, अनुदान फिर्ता आदि कारणले रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएमा २०७७ साउन १ देखि खर्च खातामा दाखिला नहुने हुदा राजश्व खाताको सम्वन्धित राजश्व शिर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

समपुरक अनुदान निकासा

संलग्न पत्रबमोजिम रुपन्देही जिल्लास्थित स्थानीय तहहरुलाई समपुरक अनुदान रकम निकासा भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

समपुरक अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम अनुदान निकासाको ब्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

बिशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, कपिलवस्तु, गुल्मी, रोल्पा, दाङ, बांके र बर्दिया

संलग्न पत्रमा उल्ले‍ख भएबमोजिम बिशेष अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा

श्री रुपन्देही जिल्ला स्थित सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा कार्यालयहरु,

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु, रुपन्देही जिल्लाका सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.ब.२०७६।०७७ को समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको चौथो किस्ता रकम निकासा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

चौथो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम अनुदान निकासाको ब्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।