समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएअनुसार समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

 

जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी परिपत्र

श्री प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका आयोग, सचिवालय, मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु सबै

संलग्न परिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई अनुदान हस्तान्तरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।

आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन

श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरु सबै

आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

मार्गदर्शनका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://ptco.p5.gov.np/download/%e0%a4%86-%e0%a4%ac-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ac%e0%a5%a4%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/