वित्तिय विवरण तथा प्रतिवदेन सम्वन्धमा

श्री मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को सम्पुर्ण वित्तिय विवरण तथा प्रतिवेदनहरु म.ले.प. फारामहरु २०७६ अनुसार नयाँ ढाँचामा बनाउनुहुन अनुरोध छ । सो नयाँ म.ले.प. फारामहरु यस कार्यालयको website www.ptco.p5.gov.np को डाउनलोड मेनुमा Excel format मा उपलब्ध भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्रदेश नं. ५, बुटवल