स्थानीय तहहरुले राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम राजश्व जम्मा गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।