स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको

संलग्न विवरण अनुसारको गत आ.व. २०७५।०७६ मा संकलन भई बाँडफाँड हुन वांकी रहेको राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको छ ।