स्थानीय तहको ग.१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु, सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम विवरण उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।