सुचना प्रविधि

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कामलाइ छिटो छरिटो र पारदर्शि वनाउन र आवस्यक एकिकृत तथ्याङ्क संकलनको लागी विभिन्न सुचना प्रविधीका उपायहरु (Software) प्रयोग गरेको छ। जस्तै:

  • एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Single Account)
  • राजश्व लेखाङ्कन प्रणाली (Revenue Management Information System)
  • विध्युतिय सरकारी लेखाङ्कन प्रणाली (Computerized Government Accounting System).

साथै यस कार्यालयका वारेमा जानकारी, गतिविधी र आवस्यक सुचनाहरुको निम्ती आफ्नै Website सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

https://www.ptco.p5.gov.np/