सम्पर्क ठेगना

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

हाटवजार लाइन, बुटवल उप-महानगरपालिका, रुपन्देही

फोन नं: ०७१- ५४००४४/ ५४०११४/ ५४०२१४

Email: pradeshlekha05@gmail.com


गुनासो तथा सुझाव पठाउनुहोस्

Please enter your email, so we can follow up with you.

कार्यालयको Location Map: