समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु, रुपन्देही जिल्लाका सबै

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.ब.२०७६।०७७ को समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको चौथो किस्ता रकम निकासा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।