समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण

श्री स्थानीय तहहरु सबै, रुपन्देही जिल्ला

समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण संलग्न छ ।