समपुरक अनुदान निकासा

संलग्न पत्रबमोजिम रुपन्देही जिल्लास्थित स्थानीय तहहरुलाई समपुरक अनुदान रकम निकासा भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।