समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरुलाई समपुरक अनुदानको रकम निकासा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।