रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तह सबै, रुपन्देही जिल्ला मात्र, प्रदेश नं‍. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता दाखिला गर्नुहुन अनुरोध छ ।