राजश्व बाँडफाँडको रकम सम्वन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु सबै,

लुम्बिनी प्रदेश

 

संलग्न सुची बमोजिम आ.ब. २०७६।०७७ मा २०७७ बैशाख देखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्म संकलन भएको सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।