मालपोत कार्यालयहरुको राजश्व दाखिला सम्बन्धमा

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मालपोत कार्यालयहरुको राजश्व दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।