बिशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, कपिलवस्तु, गुल्मी, रोल्पा, दाङ, बांके र बर्दिया

संलग्न पत्रमा उल्ले‍ख भएबमोजिम बिशेष अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।