बजेट रोक्का गर्ने सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै

संलग्न पत्र तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं. ११२१ मिति २०७६।१२।२४ को पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५  अन्तर्गतका सम्पुर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरुको  उल्लेखित खर्च शिर्षकमा रहेको बजेट रोक्का राख्ने तथा राख्न लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ  ।