चौथो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ५

श्री स्थानीय तहहरु सबै, प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम अनुदान निकासाको ब्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।