खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा

श्री सबै प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय तथा कार्यालयहरु

रुपन्देही

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.ब. २०७७/७८ को लागि धरौटी खाता र विविध खाताको खाता नम्बर परिवर्तन भएकोले सोहि अनुसार खातामा रकम जम्मा गर्नुहुन र २०७६/०७७ को विनियोजन तर्फ पेश्की फर्छ्यौट, अनुदान फिर्ता आदि कारणले रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएमा २०७७ साउन १ देखि खर्च खातामा दाखिला नहुने हुदा राजश्व खाताको सम्वन्धित राजश्व शिर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।