कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिएको

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको चैत्र महिनाको पारिश्रमिकबाट प्रदेश नं. ५ को कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता नं. ३१२०५०३०००३०१ मा निम्नानुसार रकम जम्मा गरिएको छ ।