एकिकृत बार्षिक आर्थिक विवरण तयारी सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरु सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भए अनुसार एकिकृत बार्षिक आर्थिक विवरण तयारी गर्नुहुन अनुरोध छ ।