आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा

श्री रुपन्देही जिल्ला स्थित सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा कार्यालयहरु,

प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।