आ.व.२०७६।०७७ को सशर्त अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व.२०७६।०७७ को सशर्त अनुदान निकासाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।