आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सबै

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई अनुदान हस्तान्तरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।