आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन

श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरु सबै

आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

मार्गदर्शनका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://ptco.p5.gov.np/download/%e0%a4%86-%e0%a4%ac-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ac%e0%a5%a4%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/