आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै,
प्रदेश नं. ५

संलग्न पत्र तथा विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।