आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, सबै

स‌ंलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।