अनुदान निकासा गर्ने सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु, सबै

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

संलग्न पत्र तथा विवरण बमोजिम अनुदान निकासाको व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।