Slider

दीपक ज्ञवाली
प्रदेश लेखा नियन्त्रक

परिचय


प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवल, रुपन्देही - प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा यस कार्यालयले प्रदेश संचित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा सो को वार्षिक बित्तीय विवरण तयार गर्ने कार्य गर्नुका साथै प्रदेश भित्रका सबै सरकारी कारोबारको एकिकृत बित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने कार्य गर्दछ । यसै गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयहरुको संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक आय तथा ऋण र अनुदान समेतको विवरण र आफ्नो क्षेत्र भित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुट्टाछुट्टै र एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी समेत यस कार्यालयमा रहन्छ ।   Continue>>

रविन्द्र अर्याल

सुचना अधिकारी

फोन नं. : ९८४३१२८००१

प्रमुख कार्यहरु

संचित कोषको व्यवस्थापन

यस प्रदेश नं ५ को संचित कोष तथा सरकारि कोषको सञ्चालन, वजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने...

आन्तरिक लेखापरिक्षण

प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई अर्थिक प्रशासनको सञ्चालनमा निर्देशन दिने तथा आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने...

वित्तीय तथ्याङ्क

प्रदेश नं ५ सरकार तथा यस सँग सम्वन्धित कार्यालयहरुको एकिकृत आर्थिक प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने ...